7 kvinnor dödas varje dag i EU av en närstående man

Vi är ganska stolta över den jämställdhet som råder inom EU, för att relativt talat är kvinnors rättigheter säkrade, både de ekonomiska, sociala och politiska.

Samtidigt vet vi att 7 kvinnor dödas i EU av en närstående man, just på grund av sitt kön. Över 50 % av alla kvinnor inom Unionen har varit utsatta för våld. Över 10 % av alla kvinnor inom EU har blivit utsatta för sexuellt våld.

I Europaparlamentet, EP, har vi den högsta representationen av kvinnor av alla EU-organ, idag är det endast av alla parlamentariker 37 % kvinnor. Europarådet är sämst på representation.

2014 ratificerade Sverige Istanbulkonventionen, en konvention som syftar till att göra upp med allt våld mot kvinnor. Men måna länder inom EU vägrar göra det. Därför måste EP göra sitt yttersta för att alla länder inom EU ratificerar.

Idag finns det ingen sammanhållen strategi från Kommissionen gällande jämställdhet. Och det måste det blir ändring på.

Lönegapet mellan kvinnor och män inom EU är idag 16 %. Detta är helt oacceptabelt. Givetvis ska vi fortsatt följa subsidiaritetsprincipen gällande sociala och arbetsmarkandsrelaterade frågor  – men det måste finnas ett opinionsarbete och krav från de europeiska institutionerna på medlemsländerna.

Eftersom EU är en union av demokratier, måste det också finnas krav på jämställdhet på medlemsländerna, för att en demokrati förblir haltande om inte jämställdhet säkras.