7 kvinnor dödas varje dag i EU av en närstående man

Vi är ganska stolta över den jämställdhet som råder inom EU, för att relativt talat är kvinnors rättigheter säkrade, både de ekonomiska, sociala och politiska.

Samtidigt vet vi att 7 kvinnor dödas i EU av en närstående man, just på grund av sitt kön. Över 50 % av alla kvinnor inom Unionen har varit utsatta för våld. Över 10 % av alla kvinnor inom EU har blivit utsatta för sexuellt våld.

I Europaparlamentet, EP, har vi den högsta representationen av kvinnor av alla EU-organ, idag är det endast av alla parlamentariker 37 % kvinnor. Europarådet är sämst på representation.

2014 ratificerade Sverige Istanbulkonventionen, en konvention som syftar till att göra upp med allt våld mot kvinnor. Men måna länder inom EU vägrar göra det. Därför måste EP göra sitt yttersta för att alla länder inom EU ratificerar.

Idag finns det ingen sammanhållen strategi från Kommissionen gällande jämställdhet. Och det måste det blir ändring på.

Lönegapet mellan kvinnor och män inom EU är idag 16 %. Detta är helt oacceptabelt. Givetvis ska vi fortsatt följa subsidiaritetsprincipen gällande sociala och arbetsmarkandsrelaterade frågor  – men det måste finnas ett opinionsarbete och krav från de europeiska institutionerna på medlemsländerna.

Eftersom EU är en union av demokratier, måste det också finnas krav på jämställdhet på medlemsländerna, för att en demokrati förblir haltande om inte jämställdhet säkras.

Arbetsgivare bör få möjlighet att erbjuda SFI-utbildning på arbetsplatsen!

Centerpartiet har en rad förslag på hur vi kan förbättra integrationen. För Centerpartiet är integration en process för en ny svensk att bli delaktig i det svenska samhället.

Bland annat föreslår vi: ”Vi föreslår därför att det införs en resultatbaserad SFI-peng. Alla som uppnår vissa grundläggande krav får möjlighet att erbjuda SFI-undervisning. Den som ska lära sig svenska får sedan möjlighet att välja hos vilken utbildningsanordnare de vill studera, och utbildningsanordnaren får betalt genom en typ av skolpeng som baseras på resultat”.

Detta förslag kan också utvecklas! Mitt förslag är att SFI-pengen även omfattar arbetsgivare som vill anställa personer som inte läst SFI men ser en potential i, som framtida arbetskraft. En av de främsta vinsterna med en sådan arbetsgivardriven SFI-undervisning är att språkundervisningen blir mer yrkesspecifik. Språkundervisningen blir mer relevant och som leder till heltidsarbete eller arbete efter förmåga.

Studier har visat att genom att personer som gått på SFI-undervisning hos arbetsgivaren samtidigt som dessa arbetat har inom sex månaders period utvecklat sin svenska med 100 % av de kriterier som arbetsgivaren ställt för en anställning.

Ett resultat av ett sådant arbetssätt blir att arbetsgivaren får vara med och effektivisera undervisningen och rikta den till de tjänster som företaget behöver. Detta kommer i praktiken att kvalitetssäkra processen kring SFI och de leverantör som idag är utförare. Och samtidigt erbjuder detta en chans för arbetsgivare att vara med och effektivisera etableringsprocessen vars främsta syfte måste vara att människor kommer in i arbete – och inte i passivitet och utanförskap, och i förläggningen fattigdom.

Därför bör subventioner till arbetsgivare som vill starta SFI-undervisning på arbetsplatsen kombinerat med deltidsjobb ges.